Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวยุค Thailand ๔.๐ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวยุค Thailand ๔.๐ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับความไว้วางใจ จากสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งระบบของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเน้นจุดแข็งในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ยุค Thailand ๔.๐ มาประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับผิดชอบดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ ๒. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ๗ หลักสูตร จำนวน  ๓๖ รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด ๒,๙๓๐ คน ระยะเวลาจัดอบรมทั้งสิ้น ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

 


 


 


Comments

comments

About wachirasak pokakorn