Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2561 ให้แก่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดี ร่วมบรรยายและแนะนำขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และทีมวิทยากรให้คำแนะนำในการปรับแก้ครั้งนี้ได้แก่  นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์  นักวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ นางสาวสุภาพร ทองจันทร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

โดยระบบสารสนเทศดังกล่าวพัฒนาโดย นางสาวสุภาพร ทองจันทร์ และนายมานิต จิตต์ประไพย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเริ่มใช้งานจริงเดือนสิงหาคมนี้
 


 

Comments

comments

About Janejira Phumduang