Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานเว็บไซต์ 2 ภาษา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานเว็บไซต์ 2 ภาษา

เมื่อวันศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดอบรมหลักสูตรเว็บไซต์ 2 ภาษา และแนะนำการจัดโครงสร้างเว็บไซต์ ภาษไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการใช้งานของนักเรียนชาวต่างชาติ ให้กับ ศูนย์/สถาบัน/ส่วนงาน  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมบรรยายและแนะนำขั้นตอนการปรับปรุงการโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำในการปรับแก้ครั้งนี้ได้แก่ นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ และนายดนัยณัฐ ซังเรือง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

Comments

comments

About Janejira Phumduang