Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน รูปแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2562

อาจารย์ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางนวพร ไชยเสน รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำทีมบุคลากรสายปฎิบัติการวิชาชีพ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน รูปแบบ Oral Presentation เรื่อง “ระบบยานพาหนะออนไลน์” ในการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “งานดี  มีสุข ในยุค 4.0” วันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบสำนักงานทางด้านการพัฒนาระบบสำนักงานรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จับอบรมเชิงปฏิบัติการ eLearning (Moodle)

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จับอบรมเชิงปฏิบัติการ eLearning (Moodle) เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดยนางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง และนางนวพร ไชนเสน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในครั้งนี้ด้วย

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมหลักสูตร การสร้าง VDO lesson อย่างง่ายด้วย Office Mix

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้อง E-Testing 4  อาคารคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน  จัดอบรมหลักสูตร การสร้าง VDO lesson อย่างง่ายด้วย Office Mix สำหรับ Flipped Classroom โดยนางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรและได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรผู้ใช้งานเวิร์ดเพรสของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Etesting1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ นำทีมโดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  นายวชิรศักดิ โภคากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  และนายศุภวิชญ์ วีระพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์ให้กับสำนักวิชาและวิทยาลัย รวม  25 คน  

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรผู้ใช้งานเวิร์ดเพรสของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์  นำทีมโดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  นายวชิรศักดิ โภคากรณ์  นายดนัยณัฐ ซังเรือง  นายวิชชุกร ด่านเดชา และนายศุภวิชญ์ วีระพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในเว็บไซต์ให้กับสำนักวิชาและวิทยาลัย รวม  25 คน

Read More »

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมเป็นวิทยากร “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 thWUNCA)” ณ จังหวัดภูเก็ต

          นายไพศาล  พุมดวง  รักษาการหัวหน้างานสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็น วิทยากรอภิปราย หัวข้อ “การนำเสนอข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Tele-education, Teleconference, Telemedicine”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ. ภูเก็ต ในงาน“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 thWUNCA)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม  2562 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายร่วมกัน พร้อมรับฟังการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งในด้าน Hardware และ Software  ในการนี้คณะผู้บริหาร โดยท่าน ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 39 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีม Helpdesk

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมในหัวข้อ การให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ และการให้บริการแจ้งซ่อมผ่าน Call Center ให้กับทีม  Helpdesk เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่ของการให้บริการแจ้งซ่อมผ่าน Call Center  ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีผ่านทีมช่างที่มากด้วยประสบการณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 21.00 น. ทุกวันทำการ เพราะสำหรับเรา “คุณคือคนสำคัญเสมอ” ​

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_CDT   ผู้มีความประสงค์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

Read More »

ขอเชิญพนักงาน สาย ป. เข้าร่วมกิจกรรม “ค้นหา App ในใจคุณ เพื่อช่วยให้ชีวิตการทำงานใน มวล. ง่ายขึ้น”

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ งานสนับสนุนการดำเนินงาน งานบุุคคล งานวิชาการ งานบริการบุคลากร ซึ่งระบบสารสนเทศแต่ละระบบ ยังไม่ตอบสนองต่อผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงได้จัดกิจกรรม “ค้นหา App ในใจคุณ เพื่อช่วยให้ชีวิตการทำงานใน มวล. ง่ายขึ้น” เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้อำนวยความสะดวกแก่การทำงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และขอเชิญพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://goo.gl/forms/8bdjV41QrsloQQRa2 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561  

Read More »