Home / Janejira Phumduang

Janejira Phumduang

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมเป็นวิทยากร “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 thWUNCA)” ณ จังหวัดภูเก็ต

          นายไพศาล  พุมดวง  รักษาการหัวหน้างานสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็น วิทยากรอภิปราย หัวข้อ “การนำเสนอข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Tele-education, Teleconference, Telemedicine”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ. ภูเก็ต ในงาน“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 thWUNCA)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม  2562 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายร่วมกัน พร้อมรับฟังการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งในด้าน Hardware และ Software  ในการนี้คณะผู้บริหาร โดยท่าน ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 39 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีม Helpdesk

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมในหัวข้อ การให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ และการให้บริการแจ้งซ่อมผ่าน Call Center ให้กับทีม  Helpdesk เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่ของการให้บริการแจ้งซ่อมผ่าน Call Center  ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีผ่านทีมช่างที่มากด้วยประสบการณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 21.00 น. ทุกวันทำการ เพราะสำหรับเรา “คุณคือคนสำคัญเสมอ” ​

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_CDT   ผู้มีความประสงค์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

Read More »

ขอเชิญพนักงาน สาย ป. เข้าร่วมกิจกรรม “ค้นหา App ในใจคุณ เพื่อช่วยให้ชีวิตการทำงานใน มวล. ง่ายขึ้น”

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ งานสนับสนุนการดำเนินงาน งานบุุคคล งานวิชาการ งานบริการบุคลากร ซึ่งระบบสารสนเทศแต่ละระบบ ยังไม่ตอบสนองต่อผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงได้จัดกิจกรรม “ค้นหา App ในใจคุณ เพื่อช่วยให้ชีวิตการทำงานใน มวล. ง่ายขึ้น” เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้อำนวยความสะดวกแก่การทำงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และขอเชิญพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://goo.gl/forms/8bdjV41QrsloQQRa2 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561  

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำทีมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ตัวแทนหอพัก หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และที่ปรึกษากิจกรรมหอพักนักศึกษา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการใช้งาน Internet หอพักนักศึกษา อาคารเรียน และบริเวณจุดให้บริการทั้งหมด รวมทั้งหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ได้รวบรวมนักศึกษาตัวแทนหอพักที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานจิตอาสาแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อย่างทันท่วงทีมายังทีมผู้ดูระบบ เพื่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดให้บริการแชทออนไลน์เพื่อเข้าถึงการบริการที่ฉับไว

 เพราะสำหรับเรา…คุณคือคนสำคัญเสมอ…           ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เปิดให้บริการแชทออนไลน์ 2 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการที่ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทีม  Admin คอยช่วยเหลือและให้คำตอบมากกว่า 10 ชีวิต ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://dtc.wu.ac.th และ ที่ Facebook : Digital Technology Center   เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  Call Center ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โทร. 3400

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุด้วย Mobile Application “DpsAsset”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ  จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุ “DpsAsset” ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนกว่า 100 ท่าน  ได้ร่วมฟังบรรยายและแนะนำขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และทีมวิทยากรที่ให้คำแนะนำการการใช้งานระบบครั้งนี้ ได้แก่  นายเอกสิทธิ ผจงจิตยางกูร และนายมานิต จิตต์ประไพย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบสารสนเทศดังกล่าวพัฒนาโดย นายเอกสิทธิ ผจงจิตยางกูร และนายมานิต จิตต์ประไพย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยระบบดังกล่าวพัฒนาบน Mobile Application (Android) ซึ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจนับพัสดุโดยการอ่านบาร์โค้ดจากครุภัณฑ์ต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดการใช้กระดาษในการตรวจนับพัสดุได้ 99%    และจะเริ่มใช้งานจริงในเดือนตุลาคม 2561 นี้      

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาขีพจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้นักศึกษาสหกิจชั้นปีที่ 4

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้แก่นักศึกษาที่จะออกไปสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวิทยากรคือนางสาวณิรดา  เพ็ชรคงทอง พนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word และนางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โดยในการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำเอกสารในสำนักงาน การทำจดหมายเวียนและรูปแบบเอกสารต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานใน Excel การสร้างกราฟแบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดอบรมระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดอบรมการใช้งานระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งานระบบการบันทึกภาระงานที่มีการปรับแก้ไขตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย       1) ระบบทะเบียนงานวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ 2) ระบบทะเบียนงานบริการวิชาการส่วนบุคคล  3) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ 3 โมดูล (โมดูลงานสอน โมดูลงานวิจัย และโมดูลงานบริการวิชาการ) โดยทีมวิทยากรได้แก่ คุณนวพร ไชยเสน  คุณสุภาพร ทองจันทร์  และคุณวชิรศักดิ์ โภคากรณ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ซึ่งการจัดอบรมมีทั้งหมด 3 รอบ  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ รอบที่ 1 วันอังคาร 28 สิงหาคม 2561    จำนวน 90  คน รอบที่ 2 …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2561 ให้แก่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดี ร่วมบรรยายและแนะนำขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และทีมวิทยากรให้คำแนะนำในการปรับแก้ครั้งนี้ได้แก่  นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์  นักวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ นางสาวสุภาพร ทองจันทร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยระบบสารสนเทศดังกล่าวพัฒนาโดย นางสาวสุภาพร ทองจันทร์ และนายมานิต จิตต์ประไพย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเริ่มใช้งานจริงเดือนสิงหาคมนี้    

Read More »